دوره های تخصصی

مرتبط با مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

industrial worker

شرکت نوین صنعت آکس علاوه بر فعالیت در زمینه مشاوره تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، آموزش های ایمنی کارگری و مسئولین ایمنی، دوره های تخصصی دیگری نیز با همکاری مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت وزارت کار برگزار می‌کند.
از جمله اهداف برگزاری این دوره های تخصصی، احراز صلاحیت ایمنی، ارتقاء سطح فرهنگ و دانش ایمنی و بهداشت کار و همچنین امنیت و سلامت نیروی انسانی شاغل می‌باشد.
تقلیل حوادث تلخ شغلی که برای افراد در محیط کار به وجود می آید از دیگر اهداف مشترک دوره های آموزشی و تخصصی مرکز تحقیقات است.
این دوره های تخصصی مباحثی از جمله امداد و نجات، ایمنی در ارتفاعات، ایمنی برق، ایمنی جرثقیل‌ها، مدیریت شرایط اضطراری در محیط کار و… را شامل می‌شود.
پس از اتمام دوره و شرکت در آزمون آن، به شرکت کنندگان واجد شرایط گواهینامه معتبر آموزشی اعطاء خواهد شد.
طول مدت زمان هر یک از این دوره ها با توجه به حجم مطالب مطروحه متفاوت است.
در ذیل این متن می‌توانید عناوین و همچنین جزئیات این دوره ها را مشاهده و برای ثبت نام در هر یک از آن‌ها از یکی از روش‌های ثبت نام اینترنتی یا تماس تلفنی با شرکت نوین صنعت آکس اقدام کنید.

[mkdf_call_to_action layout=”simple” button_text=”جزئیات دوره” button_type=”outline” button_size=”” button_target=”_blank” button_color=”#ffffff” button_hover_color=”#444444″ button_hover_background_color=”#d8d8d8″ button_border_color=”#ffffff” button_hover_border_color=”#ffffff” button_link=”https://axsafetygroup.com/product/%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87/”]

امداد و کمک های اولیه

clock 40 ساعت[/mkdf_call_to_action]

[mkdf_call_to_action layout=”simple” button_text=”جزئیات دوره” button_type=”outline” button_size=”” button_target=”_blank” button_color=”#ffffff” button_hover_color=”#444444″ button_hover_background_color=”#d8d8d8″ button_border_color=”#ffffff” button_hover_border_color=”#ffffff” button_link=”https://axsafetygroup.com/product/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9/”]

ایمنی ارتفاعات

clock 20 ساعت[/mkdf_call_to_action]

[mkdf_call_to_action layout=”simple” button_text=”جزئیات دوره” button_type=”outline” button_size=”” button_target=”_blank” button_color=”#ffffff” button_hover_color=”#444444″ button_hover_background_color=”#d8d8d8″ button_border_color=”#ffffff” button_hover_border_color=”#ffffff” button_link=”https://axsafetygroup.com/product/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82/”]

ایمنی برق

clock 20 ساعت[/mkdf_call_to_action]

[mkdf_call_to_action layout=”simple” button_text=”جزئیات دوره” button_type=”outline” button_size=”” button_target=”_blank” button_color=”#ffffff” button_hover_color=”#444444″ button_hover_background_color=”#d8d8d8″ button_border_color=”#ffffff” button_hover_border_color=”#ffffff” button_link=”https://axsafetygroup.com/product/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d8%b1%d8%ab%d9%82%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7/”]

ایمنی جرثقیل ها

clock 20 ساعت[/mkdf_call_to_action]

[mkdf_call_to_action layout=”simple” button_text=”جزئیات دوره” button_type=”outline” button_size=”” button_target=”_blank” button_color=”#ffffff” button_hover_color=”#444444″ button_hover_background_color=”#d8d8d8″ button_border_color=”#ffffff” button_hover_border_color=”#ffffff” button_link=”https://axsafetygroup.com/product/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/”]

ایمنی عملیات ساختمانی

clock 40 ساعت[/mkdf_call_to_action]

[mkdf_call_to_action layout=”simple” button_text=”جزئیات دوره” button_type=”outline” button_size=”” button_target=”_blank” button_color=”#ffffff” button_hover_color=”#444444″ button_hover_background_color=”#d8d8d8″ button_border_color=”#ffffff” button_hover_border_color=”#ffffff” button_link=”https://axsafetygroup.com/product/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c/”]

ایمنی عمومی

clock 40 ساعت[/mkdf_call_to_action]

[mkdf_call_to_action layout=”simple” button_text=”جزئیات دوره” button_type=”outline” button_size=”” button_target=”_blank” button_color=”#ffffff” button_hover_color=”#444444″ button_hover_background_color=”#d8d8d8″ button_border_color=”#ffffff” button_hover_border_color=”#ffffff” button_link=”https://axsafetygroup.com/product/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/”]

ایمنی کار در عملیات جوشکاری

clock 20 ساعت[/mkdf_call_to_action]

[mkdf_call_to_action layout=”simple” button_text=”جزئیات دوره” button_type=”outline” button_size=”” button_target=”_blank” button_color=”#ffffff” button_hover_color=”#444444″ button_hover_background_color=”#d8d8d8″ button_border_color=”#ffffff” button_hover_border_color=”#ffffff” button_link=”https://axsafetygroup.com/product/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/”]

ایمنی ماشین‌آلات صنعتی

clock 20 ساعت[/mkdf_call_to_action]

[mkdf_call_to_action layout=”simple” button_text=”جزئیات دوره” button_type=”outline” button_size=”” button_target=”_blank” button_color=”#ffffff” button_hover_color=”#444444″ button_hover_background_color=”#d8d8d8″ button_border_color=”#ffffff” button_hover_border_color=”#ffffff” button_link=”https://axsafetygroup.com/product/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c/”]

آتش نشانی

clock 40 ساعت[/mkdf_call_to_action]

[mkdf_call_to_action layout=”simple” button_text=”جزئیات دوره” button_type=”outline” button_size=”” button_target=”_blank” button_color=”#ffffff” button_hover_color=”#444444″ button_hover_background_color=”#d8d8d8″ button_border_color=”#ffffff” button_hover_border_color=”#ffffff” button_link=”https://axsafetygroup.com/product/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1/”]

حوادث ناشی از کار

clock 20 ساعت[/mkdf_call_to_action]

[mkdf_call_to_action layout=”simple” button_text=”جزئیات دوره” button_type=”outline” button_size=”” button_target=”_blank” button_color=”#ffffff” button_hover_color=”#444444″ button_hover_background_color=”#d8d8d8″ button_border_color=”#ffffff” button_hover_border_color=”#ffffff” button_link=”https://axsafetygroup.com/product/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c/”]

سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست

clock 20 ساعت[/mkdf_call_to_action]

[mkdf_call_to_action layout=”simple” button_text=”جزئیات دوره” button_type=”outline” button_size=”” button_target=”_blank” button_color=”#ffffff” button_hover_color=”#444444″ button_hover_background_color=”#d8d8d8″ button_border_color=”#ffffff” button_hover_border_color=”#ffffff” button_link=”https://axsafetygroup.com/product/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9/”]

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

clock 16 ساعت[/mkdf_call_to_action]

[mkdf_call_to_action layout=”simple” button_text=”جزئیات دوره” button_type=”outline” button_size=”” button_target=”_blank” button_color=”#ffffff” button_hover_color=”#444444″ button_hover_background_color=”#d8d8d8″ button_border_color=”#ffffff” button_hover_border_color=”#ffffff” button_link=”https://axsafetygroup.com/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9/”]

کار در ارتفاع

clock 20 ساعت[/mkdf_call_to_action]

[mkdf_call_to_action layout=”simple” button_text=”جزئیات دوره” button_type=”outline” button_size=”” button_target=”_blank” button_color=”#ffffff” button_hover_color=”#444444″ button_hover_background_color=”#d8d8d8″ button_border_color=”#ffffff” button_hover_border_color=”#ffffff” button_link=”https://axsafetygroup.com/product/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c/”]

لوازم حفاظت فردی

clock 20 ساعت[/mkdf_call_to_action]

[mkdf_call_to_action layout=”simple” button_text=”جزئیات دوره” button_type=”outline” button_size=”” button_target=”_blank” button_color=”#ffffff” button_hover_color=”#444444″ button_hover_background_color=”#d8d8d8″ button_border_color=”#ffffff” button_hover_border_color=”#ffffff” button_link=”https://axsafetygroup.com/product/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d8%b4/”]

مدیریت پیشگیری و کنترل آتش

clock 40 ساعت[/mkdf_call_to_action]

[mkdf_call_to_action layout=”simple” button_text=”جزئیات دوره” button_type=”outline” button_size=”” button_target=”_blank” button_color=”#ffffff” button_hover_color=”#444444″ button_hover_background_color=”#d8d8d8″ button_border_color=”#ffffff” button_hover_border_color=”#ffffff” button_link=”https://axsafetygroup.com/product/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1/”]

مدیریت شرایط اضطراری در محیط کار

clock 20 ساعت[/mkdf_call_to_action]