سیم اتصال به زمین ارت

رنگ سیم ارت (کابل اتصال به زمین)

اهمیت رنگ در سیم اتصال به زمین (کابل ارت) در اکثر سیستم‌های الکتریکی، یک سیم ارت، برای عملکرد بهتر یک دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در برخی موارد، استفاده از این نوع تجهیزات به شدت ضروری نیست، اما می‌تواند یک ویژگی مهم برای استفاده ایمن از دستگاه باشد. این سیم ادامه مطلب…