ایمنی برق و اقدامات بعد از برق گرفتگی

ایمنی برق و اقدامات بعد از برق گرفتگی

اگر با برق کار می کنید، می دانید که این نیرو چقدر می تواند خطرناک باشد. برق گرفتگی یا شوک های برقی (مرگ یا جراحت شدید در نتیجه شوک الکتریکی) عموما در برخی از محیط های کاری، اتفاق می افتد. اگر شما در این شرایط ناخوشایند قرار بگیرید، ممکن است ادامه مطلب…