دوره ارزیابی ریسک در معادن برای مدیران

دوره ارزیابی ریسک در معادن برای مدیران کارخانجات طبس

دوره آموزش ارزیابی ریسک در معادن برای مدیران و کارشناسان ایمنی با همکاری متقابل کارشناسان و اساتید  شرکت شبکه نوین صنعت آکس و سازمان فنی و حرفه ای در طبس برگزار شد. با توجه به اهمیت مسئله ایمنی در محیط کار، سازمان فنی و حرفه ای طبس همکاری متقابلی را ادامه مطلب…
دوره آموزش ایمنی برای مدیران ارشد HSE کارخانجات اردکان

دوره ایمنی برای مدیران ارشد HSE کارخانجات اردکان

دوره آموزش ایمنی برای مدیران ارشد HSE کارخانجات اردکان با همکاری متقابل اساتید و کارشناسان شرکت شبکه نوین صنعت آکس و سازمان فنی و حرفه ای در شهرستان اردکان برگزار شد. با توجه به اهمیت مسئله ایمنی در محیط کار، و تراکم صنایع و کارخانجات موجود در شهرستان اردکان  سازمان ادامه مطلب…