ماسک فرار نیم صورت دراگر3100

ویژگی ماسک فرار نیم صورت دراگر 3100 چیست؟

گازها، دودهای سمی، کمبود اکسیژن، ذرات گرد و غبار و مه همیشه قابل تشخیص نیستند. اگرچه می توانند تهدید کننده زندگی باشند. بنابراین، هنگامی که حین کار در شرایط سخت با این نوع خطرات قرار می گیرید، استفاده از تجهیزات ایمنی تنفسی بسیار مهم است. برای نمونه ماسک ضد گاز ادامه مطلب…