در صورت نیاز به مشاوره رایگان درباره تایید صلاحیت شرکت های خدماتی (صلاحیت کار) با ما تماس بگیرید

02188209208 و 09307007475

گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی، تاییدیه الزامی و قانونی برای کلیه شرکت های خدماتیست که در حوزه فعالیت خود امکان دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه را ندارند. گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی جهت شرکت در مناقصات دولتی و همچنین جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران  بسیار حائذ اهمیت می باشد.

در این مقاله سعی شده به شیوه پرسش و پاسخ، به بخشی از سوالات شما در زمینه ی اخذ گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی و دستورالعمل جدید آن پرداخته شود.

 

صلاحیت کار

سوالات در خصوص دریافت گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی

چه شرکت هایی نیاز به اخذ گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی می باشند؟

دستورالعمل جدید ارائه شده در زمینه صلاحیت و رتبه بندی مشمول کلیه شرکتها، تعاونی ها و موسساتیست که اولا به شکل قانونی ثبت گردیده و ثانیا زمینه ی فعالیت آنها اموری مانند حمل و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات، امور آشپزخانه، خدمات عمومی،  خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر و امور بهره برداری از تاسیسات و… مطابق با موضوع اساسنامه و یا آگهی تغییرات موضوعات آنها می باشد. تعیین رتبه صرفا در موضوعات بیان شده قابل یررسی می باشد.

 

بر اساس چه موضوع فعالیتی میتوان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی اقدام کرد؟

موضوعات مطرح شده شامل 7 رسته کلیست که در زیر به تفکیک بیان می گردد:

کد نوع فعالیت مصادیق
1 امور ایاب و ذهاب ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﺎب و ذﻫﺎب، راﻧﻨﺪﮔﯽ، اداره اﻣﻮر ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ
2 تعمیر و نگهداری ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ اداري) ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻣﻮر راﯾﺎﻧﻪ( ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﺧﻮدرو  و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ
3 امور آشپزخانه و رستوران ﻃﺒﺦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬا، اداره رﺳﺘﻮران و ﺑﻮﻓﻪ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ
4 خدمات عمومی تنظیفات، ﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﯽ، ﭘﯿﺶ ﺧﺪﻣﺘﯽ، اﻣﻮر آﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ

اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت وﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ، اﻣﻮر دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ودﻓﺘﺮي و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ

5 نگهداری و خدمات فضای سبز ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ
6 امور تایپ و تکثیر ﺗﺎﯾﭗ و ﺗﮑﺜﯿﺮ، ﺻﺤﺎﻓﯽ، وﯾﺮاﺳﺘﺎري، ﺧﻄﺎﻃﯽ، و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ
7 امور تاسیساتی ﺗﻌﻤﯿﺮو ﻧﮕﻬﺪاري وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت

تبصره: مطابق با ﻣــﺎده 122 ﻗــﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﭼﻬــﺎرم ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﻗﺘﺼــﺎدي، اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ اﺧــﺬ ﻣﺠــﻮز جهت فعالیت در حوزه حفاظتی و نگهبانی از ارگان های ذیربط الزامی است.

 

آیا شرکت ها جهت ثبت نام و اخذ گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی نیاز به احراز هویت دارند؟

بله، کلیه کارفرمایان شرکت های خدماتی می بایست جهت تشکیل پرونده خود نسبت به احراز هویت شرکت و کلیه نفرات (مدیر عامل، اعضا هیئت مدیره و کارکنان مطابق لیست بیمه) اقدام نمایند.

 

از طریق چه سامانه ای میتوان نسبت به ثبت اطلاعات جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی اقدام نمود؟

شما می توانید از طریق سامانه تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسرکشور به آدرس: https://tsk.mcls.gov.ir جهت ثبت نام و یا تمدید گواهینامه خدماتی اقدام نمایید.

 

مرجع رسیدگی و صدور گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی چه ارگانی می باشد؟

انجمن های خدماتی سراسر کشور مسئول بررسی اولیه پرونده متقاضیان و ارجاع آن به اداره کل کار می باشند. اداره کل کار 15 روز از زمان ارجاع پرونده به آن موظف است آن را بررسی و نتیجه را از طریق سامانه به اطلاع رساند. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل آخرین ثبت فعالیت شرکت مرجع صدور گواهینامه خدماتی می باشد.

 

حداقل متراژ مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه صلاحیت خدماتی چیست؟

شرکت ها ی خدماتی ملزم به داشتم دفتر مرکزی با سندیت معتبر اداری یا تجاری می باشند. حداقل متراژ مورد نیاز 20 متر مربع بوده و دفتر می بایست حداقل یک نفر کارمند بیمه شده و یک خط تلفن و دورنگار داشته باشد.

 

آیا ارئه مفاصاحساب پروژه های خاتمه یافته جهت دریافت گواهینامه صلاحیت خدماتی الزامیست؟

بله، ارائه اظهارنامه مالیاتی و مفاصاحساب پروژه های پایان یافته از ارگان های مربوطه جهت انجام فرایند گواهینامه خدماتی و رتبه بندی شرکت ها، الزامی می باشد.همچنین شرکت ها می بایست دارای اساسنامه معتبر، دفتر با سندیت اداری یا تجاری و دفاتر قانونی( روزنامه و کل) پلمپ شده باشند.

شرکتهای تازه تاسیس نیاز به ارائه مفاصاحساب و یا اظهارنامه مالیاتی ندارند و ارائه برگه کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت در قدم اول کافی می باشد. اما در صورت شروع فعالیت  ملزم به ارائه  اظهارنامه مالیاتی ومفاصاحساب بیمه در موعد مقرر می باشند.

 

گذراندن چه دوره هایی جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی، الزامی می باشد؟

مدیران و صاحبان دارای امضای مجاز شرکت های خدماتی مطابق با آخرین روزنامه اعضا ملزم به شرکت در دوره های آموزشی قانون کار و طبقه بندی مشاغل، تامین اجتماعی، مالیاتی، قانون مناقصات و قراردادها می باشند. این دوره ها بنا به شرایط به صورت مجازی یا حضوری برگزار میگردند. مرجع برگزاری دوره ها توسط اداره کار تعیین میگردد. همچنین گذراندن دوره های حرفه ای تخصصی برای کلیه نفرات صاحب حق امضا الزامی می باشد. گذراندن دوره های حرفه ای تخصصی جهت امتیاز اوری شرکت حائذ اهمیت می باشد.

 

حداقل مدرک مدیرعامل جهت اخذ گواهینامه صلاحیت خدماتی چه میزان می باشد؟

داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مدیر عامل الزامی است. همچنین مدیران و اعضای هیئت مدیره  نباید مشمول اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی یا همان ممنوعیت شغلی  و تبصره 1 ماده 1 قانون رسیدگی  به تخلفات اداری کارمندان دولت باشند.

 

شرایط حقوق و دستمزد کارکنان در شرکت های خدماتی چگونه است؟

حسب تبصره ماده 10 قانون کار، کلیه شرکت های خدماتی ملزم به ارائه قراداد کار با پرسنل دفتر مرکزی و کلیه کارگاه های خود به اداره کار می باشند. این قرارداد ها می بایست مطابق با طرح طبقه بندی مشاغل طراحی گردند. تعیین شغل و گروه شغلی کارگران مطابق با حوزه فعالیت ها انها صورت میگیرد. حقوق و مزایای کارکنان می بایست منحصرا به حساب بانکی معتبر آنان واریز گردد. همچنین علاوه بر میزان دستمزد شرکت ها ملزم به پرداخت سایر مزایای قانونی تعریف شده به کارکنان خود می باشند.

 

مدت زمان اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی چقدر است؟

مدت اعتبار این گواهینامه در حال حاضر 2 سال می باشد. متقاضیان مکلفند سه ماه قبل از انقضا نسبت به ثبت درخواست تمدید و بارگزاری مدارک در سامانه اقدام نمایند. این گواهینامه در سراسر کشور دارای اعتبار بوده و اسامی شرکت های تایید صلاحیت شده و دارای رتبه  در زیر سامانه تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی ثبت میگردد. کلیه دستگاه های اجرایی، شهرداری ها، موسسات و نهادهای غیر دولتی ملزم به منعقد کردن قراداد با شرکت های دارای تاییدیه می باشند.

 

منظور از رتبه بندی شرکت های خدماتی چیست؟

منظور از رتبه، عددی است که توان تخصصی، اجرایی و مدیریتی شرکت های خدماتی را بیان میکند. کمترین رتبه 7 و بیشترین آن 1 می باشد.

 

تعیین رتبه ی شرکت های خدماتی توسط چه ارگانی صورت میگیرد؟

بررسی مدارک و امتیازات مربوط به رتبه شرکت های خدماتی، توسط کمیته های استانی صورت میگیرد. شرکت ها تا یکسال پس از اخذ رتبه امکان تغییر رتبه خود را نخواهند داشت.

 

صلاحیت خدماتی

 

چه عواملی در دریافت امتیاز جهت اخذ رتبه خدماتی تاثیر دارد؟

تخصص(E): دارای 50 درصد امتیازات در اخذ رتبه خدماتی می باشد(5000 حداکثر امتیاز) و شامل تحصیل، آموزش حرفه ای تخصصی و تجربه مدیران و کارکنان میشود.

توان مالی(P): دارای 22 درصد امتیازات در اخذ رتبه خدماتی می باشد(2200 حداکثر امتیاز) شامل توانایی شرکت در انجام تعهدات مالی و امکانات و تجهیزات ویژه کار

مالکیت(O): دارای 15.5 درصد امتیازات در اخذ رتبه خدماتی می باشد(1550 حداکثر امتیاز) ملکی، استیجاری و یا واگذاری دفتر شرکت را نشان میدهد

اشتغال خاص(S) دارای 12.5 درصد امتیازات در اخذ رتبه خدماتی می باشد. (1250 حداکثر امتیاز)

 

کل امتیازات عوامل اخذ رتبه خدماتی چقدر است؟

کل امتیازات لازم جهت کسب رتبه صلاحیت خدماتی، 10.000 امتیاز می باشد که حاصل مجموع امتیازات 4 گروه تخصص، توان مالی، مالکیت و اشتغال خاص شرکت در ضریب ارزشیابی (V) آن می باشد. ضریب ارزشیابی از جمع عدد 1 با حاصل تقسیم جمع امتیاز مکتسبه ارزشیابی بر 100 به دست می آید.

V(E+P+O+S)

 

جدول عوامل امتیاز اور ومیزان تاثیر آنها در کسب رتبه خدماتی

عوامل میزان امتیاز(حداکثر)
آموزش حرفه ای تخصصی 1000 امتیار معادل 10 درصد
تجربه( سابقه کار) 3000 امتیاز معادل 30 درصد
تحصیلات به ترتیب زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و بالاتر( ضریب این امتیاز برای مدیران بیشتر از کارکنان است) 200 امتیاز، 500 امتیاز، 700 امتیاز و 1000 امتیاز
توان مالی جاری 1500 امتیاز معادل 15 درصد
امکانات و تجهیزات ویژه کار 700 امتیاز معادل 7 درصد
مالکیت 1550 امتیاز معادل 15.5 درصد
اشتغال خاص 1250 امتیاز معادل 12.5درصد
اجرای به موقع طرخ طبقه بندی 20 امتیاز
ارسال به موقع نسخ قرارداد پیمانکاری 10 امتیاز
اجرای صحیح قانون کار و مقررات تبعی 20 امتیاز
آموزش حرفه ای تخصصی مکمل 20 امتیاز

جدول ضرایب موثر جهت کسب امتیاز رتبه خدماتی

ردیف ضریب
1 ضریب متوسط کارکنان
2 ضریب تداوم فعالیت
3 ضریب پرداخت سهم بیمه کارفرما
4 ضریب شرکت
5 ضریب موقعیت جغرافیایی
6 ضریب مالکیت
7 ضریب ارزشیابی

جدول محاسبه رتبه شرکت های خدماتی

رتبه شرکت امتیاز مکتسبه حداکثر مبلغ قرارداد پیمانکاری (سالانه-ریال)
7 تا 4000 50.000.000.000
6 4001 تا 5000 150.000.000.000
5 5001 تا 6000 350.000.000.000
4 6001 تا 7000 750.000.000.000
3 7001 تا 8000 1.500.000.000.000
2 8001 تا 9000 3.500.000.000.000
1 9001 و بیشتر 3.500.000.000.000 و بیشتر

نکته: هر سال حداکثر مبالغ قرارداد پیمانکاری در هر رتبه، با توجه به ضریب تعدیل سالانه افزایش خواهد داشت.

در صورت نیاز به مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

02188209208 و 09307007475

دسته‌ها: مقالات

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *